Wat zijn de ontslagregels in Nederland

Wanneer u wordt geconfronteerd met baanverlies zijn er verschillende wijzen waarop u en uw werkgever uit elkaar kunnen gaan. Als u en uw werkgever er beiden geen bezwaar tegen hebben dat u vertrekt, kunt u in onderling overleg de arbeidsovereenkomst beëindigen. Het is daarbij ook mogelijk dat u met uw werkgever afspreekt dat u een vergoeding ontvangt. Bij de uitvoering van een beëindiging met wederzijds goedvinden is het van belang dat u alle regels en procedures van het ontslag goed bestudeerd, omdat u anders mogelijk geen recht meer heeft op een WW-uitkering.
Er zijn verschillende vormen van ontslag, die allen beïnvloeden of er recht is op een ontslagvergoeding en op de eventuele hoogtebepaling daarvan.

Ontslag via UWV WERKbedrijf

De opzegwijze via het UWV WERKbedrijf is in principe de standaardmethode tot ontslag. Voor deze procedure is een ontslagvergunning vereist, op uitzonderingen na. Normaal zal u geen ontslagvergoeding ontvangen bij ontslag via het UWV WERKbedrijf, behoudens situaties van collectief ontslag of kennelijk onredelijk ontslag. Wanneer u van mening bent dat het ontslag via de werkgever kennelijk onredelijk was, kunt u dit voorleggen aan de kantonrechter. Als deze u gelijk geeft, staat hij/zij in de gelegenheid u een schadevergoeding toe te kennen.

Aanvraag van de ontslagvergunning

Aanvragen van de ontslagvergunning gebeurt bij het UWV WERKbedrijf. Het UWV WERKbedrijf verlangt vervolgens onderbouwing van zowel werkgever als u waarom u wel/niet ontslagen zou moeten worden. Er zijn twee redenen waarvoor uw werkgever een ontslagvergunning kan verlenen:
In de persoon gelegen redenen voor ontslag (bijvoorbeeld disfunctioneren of verwijtbaar handelen van de werknemer), of bedrijfseconomische redenen (moet onderbouwd worden met financiële administratie).

De Regionaal Directeur Arbeidsvoorzieningen bepaalt vervolgens of er een ontslagvergunning wordt verleend. Meestal wordt deze na zes weken afgegeven, waarna de werkgever binnen acht weken de arbeidsovereenkomst kan opzeggen tenzij er sprake is van een opzegverbod zoals ziekte of zwangerschapsverlof. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de wettelijke opzegtermijn. Deze komt voort uit het contract, de wetgeving of de van toepassing zijnde CAO.

Ontslag zonder ontslagvergunning

In sommige situaties is geen ontslagvergunning vereist om tot ontslag over te gaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ontslag gedurende uw proeftijd. Bij ontslag op staande voet is ook geen ontslagvergunning benodigd, maar er dient sprake te zijn van zeer dringende reden om hier beroep op te doen. Bij faillissement van een onderneming gaat de curator over ontslagen, en hij mag personeel direct ontslaan zonder ontslagvergunning, vanwege de directe noodzaak van de ontslagen in belang van het bedrijf en schuldeisers.

Collectief ontslag

Een collectief ontslag is een ontslagsituatie waarbij binnen drie maanden minimaal 20 werknemers worden ontslagen. Op basis van de Wet Melding Collectief Ontslag moet de werkgever melding maken van een ontslag van een dergelijk aantal medewerkers. Grote reorganisaties worden meestal uitgevoerd met behulp van een sociaal plan, waarin aangegeven wordt hoe bepaald wordt wie worden ontslagen, en onder welke voorwaarden. Zo zal ook de correctiefactor voor een ontslagvergoeding hierin vermeld worden, en/of de stappen die de werkgever onderneemt u aan een nieuwe baan te helpen.

Ontslag via de kantonrechter

Een werkgever kan altijd een verzoek tot ontbinding wegens gewichtige redenen indienen bij de kantonrechter. De rechter kan dan besluiten de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter zal dan ook beoordelen of een ontslagvergoeding passend is. Deze ontslagvergoeding wordt nagenoeg altijd gebaseerd op de kantonrechtersformule. De kantonrechter zal beslissen welke correctiefactor passend is bij de situatie van de ontbindingsaanvraag.
Een ontslagprocedure via de kantonrechter is een snellopend traject, mede doordat er geen sprake is van een opzegtermijn.

Contractbeëindiging van rechtswege

Een arbeidsovereenkomst kan ook van rechtswege eindigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de werknemer komt te overlijden. Een arbeidsovereenkomst eindigt ook van rechtswege wanneer een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd. Als de looptijd van een contract verloopt zonder te verlengen, eindigt dit automatisch het dienstverband.

 
Ontslagvergoeding & Transitievergoeding

Bestel het gratis boek

Ontslagvergoeding 2019

Auteur Marius Winter geeft heldere uitleg over ontslag-regels 2019, ontslagvergoeding en transitievergoeding.
Vraag direct aan »

Maak een afspraak

Maak een afspraak voor een persoonlijk, gratis en objectief advies
Lees meer »

Bezoek een lezing

2019
"Belasting besparen met uw ontslagvergoeding"
Aanmelden »